Thông báo về việc phát sóng chương trình Hè vui khỏe 2020

UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: /SGDĐT-CTTT
V/v phát sóng Chương trình
“Hè vui khỏe 2020.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

         Nam Định, ngày tháng năm 2020

Kính gửi:
– Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
– Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 2454/BGDĐT-GDTC ngày 06/7/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc phối hợp giữa Bộ GD&ĐT với Trung tâm sản
xuất các chương trình Giáo dục, Đài Truyền hình Việt Nam để triển khai Chương
trình “Hè vui khỏe 2020”. Ngày 09/7/2020, Sở GD&ĐT có văn bản đề nghị Đài
Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định phát sóng lại 20 tập của Chương trình
“Hè vui khỏe 2020”; nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao
nhận thức, thay đổi hành vi với trẻ em, học sinh; trang bị cho các em các kỹ năng
tự nhận biết, chủ động phòng, tránh và các kỹ năng bơi an toàn góp phần giảm
thiểu tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh, Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng
các đơn vị tuyên truyền và đăng trên website của nhà trường Chương trình “Hè vui
khỏe 2020” để các em học sinh theo dõi, học tập như sau:
– Thời gian phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam: 18h00 ngày thứ Tư và
thứ Bảy hàng tuần và phát lại vào lúc 18h00 ngày thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần,
từ ngày 27/6/2020 đến 02/9/2020.
– Thông tin chương trình được cập nhật thường xuyên trên báo chí, VTV7
Kids:
https://www.facebook.com/vtv7kids/
– Chương trình trực tuyến tại Youtube VTV7 tại link:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmQ5jMTsmbyjMp42X5DoaqHlFvWgEAJr
– Chương trình phát lại của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định.
Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Giám đốc Sở;
– Lưu:VT, CTTT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 


Nguyễn Văn Thuận