Thông báo kết quả xếp loại viên chức năm 2020-2021

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG:TH NAM HÙNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01 /TB-THNH             Nam Trực, ngày 05 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021

 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Văn bản số 2337/SNV-CCVC ngày 17/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Công văn số 132/PGDĐT-TCCB ngày 13/5/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực về việc thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Trên cơ sở phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng và kết quả công tác năm học 2020-2021 của viên chức và biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức năm 2020-2021.

Trường tiểu học Nam Hùng thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng của Hiệu trưởng như sau:

STT Họ và tên Chức vụ Kết quả xếp loại
1 Vũ Thị Mai Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
2 Ngô Thị Nga Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
3 Phạm Thùy Mi Tổ trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
4 Nguyễn Thu Hòa Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
5 Bùi Thị Tâm Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
6 Vũ thị Hằng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
7 Nguyễn Thị Thùy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
8 Trần Thị Thu Trang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
9 Phạm Thị Nhuần Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
10 Vũ Thị Thu Hường Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
11 Vũ Thị Thủy Tổ trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
12 Phạm Thị Thùy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
13 Đỗ Thị Thắm Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
14 Cao Thị Xuân Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
15 Trịnh Thị Hồng Loan Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
16 Ngô Thị Hoài Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
17 Vũ Nguyệt Hà Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
18 Đoàn Thị Huệ Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
19 Phùng Mạnh Cường Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
20 Đặng Thị Hương Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
21 Đoàn Hồng Mây Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
22 Vũ Thị Phương Thanh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
23 Đặng Thị The Tổ trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
24 Đặng Thị Huế NV y tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ
25 Nguyễn Thị Lành NV kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

Nơi nhận:– Phòng GD&ĐT huyện ;                       

– Phòng Nội vụ huyện;                     

– Cổng thông tin điện tử trường;                                                     

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Mai Thị Thu Hà