BÁO CÁO CÔNG TÁC TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 2022-2023

               PHÒNG GD ĐT NAM TRỰC                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      TRƯỜNG TH NAM HÙNG                                             Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                     

                                                                                                                 Nam Hùng, ngày 10 tháng 6 năm 2023

                            BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kế hoạch tự đánh giá năm học 2022-2023

 

 

I.   TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023

  1. Thông tin về cơ sở vật chất

 

 

TT Nội dung ĐVT Tổng số Kiên cố Bán kiên cố Ghi chú
1 Khối phòng học học tập          
1.1 Phòng học Phòng 15 15    
1.2 Phòng học bộ môn Âm nhạc Phòng 1 1    
1.3 Phòng bộ học bộ môn Mĩ thuật Phòng 1 1    
1.4 Phòng học bộ môn KHCN Phòng 0 0    
1.5 Phòng học bộ môn Tin học Phòng 1 1    
1.6 Phòng học bộ môn Ngoại ngữ Phòng 1 1    
1.7 Phòng đa chức năng Phòng 0      
2 Khối phòng hỗ trợ học tập          
2.1 Thư viện Phòng 1 1    
2.2 Phòng thiết bị giáo dục Phòng 1 1    
2.3 Phòng Đội Thiếu niên Phòng 1 1    
2.4 Phòng Truyền thống Phòng        
3 Khối phụ trợ          

 

3.1 Phòng họp Phòng 1 1    
3.2 Phòng Y tế trường học Phòng 1 1    
3.3 Nhà kho Phòng 1 1    
3.4 Khu để xe học sinh Nhà 1 1    
3.5 Khu vệ sinh học sinh Nhà 2 2    
3.6 Phòng giáo viên Phòng 1 1    
4 Khu sân chơi, thể dục thể thao          
4.1 Sân chơi m2 2000      
4.2 Sân thể dục thể thao m2 1.200      
4.3 Nhà đa năng Nhà 0      
5 Khối phục vụ sinh hoạt          
5.1 Nhà bếp Nhà 0      
5.2 Kho bếp Kho 0      
5.3 Nhà ăn Nhà 0      
5.4 Nhà ở nội trú Nhà 0      
5.5 Phòng quản lý học sinh Phòng 0      
5.6 Phòng sinh hoạt chung Phòng 0      

 

2.   Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

 

Nội

dung

T.số Nữ B.chế Đ. viên Trình độ Ghi chú
ĐH TC
T.số 26 24 26 17 20 4 2  
BGH 2 1 2 2 2 0 0  
GV 22 21 22 13 17 4 1 Đang học ĐH: 2
KT+HC 1 1 1 1 1      
YTHĐ 1 1 1 1     1  

 

 

  1. Tổng số lớp học (khối lớp), Tổng số học sinh

 

 

 

Khối

 

Số lớp

 

Tổng số

Khuyết

tật

Khác độ tuổi HS nơi khác  

Ghi chú

1 3 81        
2 3 92        
3 3 87   1    
4 3 100        
5 3 123 2 2    
Tổng 15 483 2 3    

 

4.   Kết quả giáo dục:

Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học (Lớp 1,2,3,4): 360/360=100%

– Tỷ lệ học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học (Lớp 5): 123/123= 100%;

5.   Kết quả công tác tự đánh giá  tại thời điểm báo cáo

Số tiêu chí đạt yêu cầu: 27/27 Mức 1: 27/27 đạt tỷ lệ 100 % Mức 2: 27/27 đạt tỷ lệ 100 % Mức 3: 19/19 đạt tỷ lệ 100 % Mức 4: 0/0 đạt tỷ lệ 0 %

 

Số tiêu chí không đạt yêu cầu: Không có

Nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 3.

.

II.   KẾT QUẢ THỰC HIỆN

 

 

 

 

Tiêu chuẩn

 

 

 

Tiêu chí

 

 

Công việc cần cải tiến chất lượng

 

Thời gian thực hiện  

 

 

Minh chứng, kết quả của hoạt động cải tiến chất lượng

Hiện trạng Ghi chú
 

 

 

Bắt đầu

 

 

 

Kết thúc

Đã thực hiện xong Đang thực hiện Chưa thực hiện/

Quá hạn

 

 
 

1

 

1.1

–      Rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–     Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phương hướng, chiến lược xây dựng và phát

triển nhà trường.

 

9/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/2022

 

9/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2023

–     Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy (ĐU), Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng (BGH).

–  Các văn bản giao nhiệm vụ cho đơn vị, bộ phận chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc rà soát bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược

–    Biên bản họp rà soát bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược.

–   QĐ thành lập Hội đồng tự đánh giá năm học 2022- 2023; năm học 2023-2024.

–        Các hình thức Tuyên truyền phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển

nhà trường

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

   

 

                   
 

1

 

1.2

– Rà soát, đề nghị bổ sung, Quyết định thành lập Hội đồng trường và các Quyết định khác theo quy định.  

9/2022

 

9/2023

–    Nghị quyết, Chỉ đạo của Đảng ủy (ĐU), Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng (BGH).

–  Các văn bản giao nhiệm vụ cho đơn vị, bộ phận chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc rà soát bổ sung, Quyết định thành lập Hội đồng trường và các quyết định khác theo quy định.

–    Biên bản họp đề nghị bổ sung Quyết định thành lập Hội đồng trường và các quyết định khác theo quy định.

–   QĐ thành lập Hội đồng tự đánh giá năm học 2022- 2023; năm học 2023-2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

     
 

1

 

1.3

– Rà soát, bổ sung, ra Quyết định thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng…  

9/2022

 

9/2023

–    Nghị quyết, Chỉ đạo của Đảng ủy (ĐU), Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng (BGH).

–  Các văn bản giao nhiệm vụ cho đơn vị, bộ phận chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc rà soát bổ sung, ra quyết định thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng.

–    Biên bản họp rà soát bổ sung, ra quyết định thành lập

các tổ chuyên môn, tổ văn phòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

     

 

          – QĐ thành lập tổ chuyên môn; tổ văn phòng năm học

2022-2023

       
 

1

 

 

1.4

Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, đề xuất các nội dung với ngành để tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn trong hè và trong năm học.

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phối hợp với các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chi tiết phát huy tối đa sự vào cuộc của các thành viên trong tổ, trong trường.  Tổ  chức  cho  giáo viên học tập kinh nghiệm của trường bạn nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn tạo cơ hội cho giáo viên được phát huy năng lực của mình.

 

9/2022

 

9/2023

–  Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề năm học 2022-2023của nhà trường; kế hoạch tổ chức SHCM-CĐ của các tổ chuyên môn năm học 2022-2023.Các văn bản giao nhiệm vụ cho đơn vị, bộ phận chịu trách nhiệm triển khai thực hiện tổ chức SHCM; CĐ.

–    Biên bản tổ chức SHCM; CĐ

–     Nghị quyết chuyên môn của nhà trường; tổ khối năm học 2021-2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

     
 

1

 

1.5

Nêu cao vai trò trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ chức các hình thức hoạt động giáo dục phong phú sáng tạo phù hợp với các đối tượng học sinh. Phối  

9/2022

 

9/2023

–   Kế hoạch tổ chức các hoạt động sau giờ học chính khoá năm học 2022-2023

–  Các văn bản giao nhiệm vụ cho đơn vị, bộ phận chịu trách nhiệm triển khai thực

hiện các hoạt động sau giờ học chính khoá.

       

 

    hợp chặt chẽ với hoạt động Đội tăng cường tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao các kỹ năng giúp các em tự tin mạnh dạn hơn. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng thường xuyên giám sát đánh giá kết quả hoạt động của các lớp.     – Nghị quyết chuyên môn của nhà trường; tổ khối năm học 2022-2023  

 

 

 

x

     
 

1

 

1.6

Thực hiện quản lý tốt tài chính, tài sản theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Duy trì việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, thực hành tiết kiệm chi đúng mục đích sử dụng.

Huy động nguồn tài trợ, từ phụ huynh, cộng đồng để sửa chữa cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan môi trường.

 

9/2022

 

9/2023

–     Kế hoạch thực hiện các khoản thu-chi năm học 2022-2023; Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2022-2023. Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

 

–   Quyết toán các khoản thu- chi năm học 2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

   
 

1

 

1.7

Động viên, khuyến khích giáo viên tích cực tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.  

9/2022

 

9/2023

– Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2022-2023; Kế hoạch tổ chức SHCM; CĐ năm học 2022-2023.  

 

x

 

 

x

   

 

    Thường xuyên tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng cho những giáo viên còn hạn chế về phương pháp dạy học, dự giờ góp ý rút kinh nghiệm cho giáo viên sau mỗi tiết dạy. Tham mưu với các cấp tăng cường mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên về thời gian và phân công đội ngũ cốt cán giúp đỡ giáo viên mới vào nghề.     – Nghị quyết chuyên môn của nhà trường; NQCM của tổ.        
 

1

 

1.8

Xây dựng kế hoạch chi tiết, cải tiến nội dung hoạt động giáo dục trong đó chú trọng công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động ngoài giờ chính khóa.

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, tổng phụ trách đội

phối hợp thực hiện nhiệm vụ

 

9/2022

 

9/2023

–   Kế hoạch tổ chức các hoạt động sau giờ học chính khoá năm học 2022-2023Kế hoạch tổ chức SHCM; CĐ năm học 2022-2023

–     Nghị quyết chuyên môn của nhà trường; NQCM của tổ.

 

 

x

     

 

    có đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh nội dung giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh.              
 

1

 

1.9

Nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể: Ban chấp hành công đoàn; Ban thanh tra nhân dân. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng làm tốt công tác tuyên truyền, động viên, khích lệ cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường nếu cao tinh thần phê và tự phê trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

Các tổ chức đoàn thể khác giám sát việc thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động.

 

9/2022

 

9/2023

– Kế hoạch hoạt động của các tổ chức đoàn thể trương nhà trường năm học 2022-2023; – Nghị quyết hội đồng trường năm học 2022-2023; Nghị quyết của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường năm học 2022-2023.  

 

x

     
 

1

 

1.10

Nhà trường tích cực tham mưu với các cấp có thẩm quyền mở các lớp tập huấn cho nhân viên bảo vệ, cán bộ, giáo viên về công tác phòng    chống    cháy    nổ,

phòng chống tai nạn, thương

 

9/2022

 

9/2022

–  Kế hoạch phối hợp với Ban Công an xã trong công tác đảm bảo ANTT-ATTH năm học 2022-2023;

–      Kế hoạch tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh năm học 2022-2023; bài tuyên truyền

 

 

x

 

 

x

   

 

    tích. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tích cực tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh thực hiện tốt các hoạt động đảm bảo an ninh trường học.

Nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, xuyên suốt năm học và sau mỗi đợt thi đua cần có sự rà soát, đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Tiếp tục thực hiện việc xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên làm tốt công tác tuyên truyền với hình thức đa dạng phong phú để đạt hiệu quả cao hơn. Đảm bảo thực hiện tốt an ninh trật tự, an toàn cho học sinh, quan tâm đến việc tuyên truyền phòng tránh dịch bệnh, phòng tránh tai nạn thương tích.

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng thường xuyên giám sát, kiểm

    phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh.Bản cam kết thực hiện ATGT; Phòng tránh tai nạn thương tích; đuối nước,…        

 

    tra các tổ chức trong quá trình thực hiện kế hoạch đề ra.              
 

2

 

2.1

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản lý, có kế hoạch tự bồi dưỡng trong hè và bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao năng lực giao tiếp bằng ngoại ngữ và sử dụng các phần mềm trong công tác quản lý.  

9/2022

 

9/2023

– Kế hoạch tự bồi dưỡng; bồi dưỡng thường xuyên năm học 2022-2023;  

 

x

 

 

x

   
 

2

 

2.2

Cán bộ, giáo viên cần tích cực tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng và học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Mỗi cá nhân cần xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu của bản thân.

Nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, vận động giáo viên học tập tiếp

 

9/2022

 

9/2023

– Kế hoạch tự bồi dưỡng; bồi dưỡng thường xuyên năm học 2022-2023;  

 

x

 

 

x

   

 

    cận, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ.              
 

2

 

2.3

Tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các lớp tập huấn về văn thư, cử đầy đủ nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do các cấp tổ chức để nâng cao chất lượng công việc. Sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý phù hợp với công việc.  

9/2022

 

9/2023

– Kế hoạch tự bồi dưỡng; bồi dưỡng thường xuyên năm học 2022-2023;  

 

x

     
 

2

 

2.4

Nhà trường quan tâm đặc biệt rèn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự phục vụ, thường xuyên liên lạc, trao đổi với phụ huynh học sinh cùng phối hợp làm tốt công tác giáo dục. Duy trì đôi bạn cùng tiến để hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Tiếp tục duy trì hoạt động của Đội, phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp kết hợp với giáo viên bộ môn để giáo dục học sinh học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

 

9/2022

 

9/2023

–  Kế hoạch hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023;

–    Kế hoạch hoạt động của Hội chữ thập đỏ năm học 2022-2023

 

 

x

 

 

x

   

 

    Nhà trường tiếp tục tham mưu các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm để hỗ trợ và giúp đỡ cho các em con hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập.              
 

3

 

3.1

Nhà trường duy trì và nâng cấp sân chơi bãi tập cho học sinh, trồng bổ sung cây xanh có bóng mát trên bãi tập. Hằng năm dành nguồn kinh phí để bổ sung thiết bị vận động, đồ chơi trên sân trường.  

9/2022

 

9/2023

– Kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ học tập năm học 2022-2023;  

 

x

 

 

x

   
 

3

 

3.2

Bổ sung đủ bàn ghế đảm bảo có đủ chỗ ngồi cho học sinh.  

9/2022

 

9/2023

– Kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ học tập năm học 2022-2023;  

 

x

     
 

3

 

3.3

Duy trì tốt các khối phòng phục vụ học tập, phòng hành chính của nhà trường, tham mưu với các cấp bổ sung các thiết bị như máy tính, tủ đựng hồ sơ, bàn ghế. Giao cho giáo viên dạy môn Tin học bảo dưỡng số máy tính của trường.  

9/2022

 

9/2023

– Kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ học tập năm học 2022-2023;  

 

x

 

 

x

   

 

 

3

 

3.4

Duy trì hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, hướng dẫn cho học sinh sử dụng nhà vệ sinh đúng quy cách.

Tuyên truyền phổ biến cho học sinh qua các hoạt động ngoại khóa.

Cán bộ y tế xây dựng kế hoạch các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn học sinh sử dụng nhà vệ sinh an toàn.

 

9/2022

 

9/2023

– Thường xuyên hướng dẫn học sinh sử dụng nhà vệ sinh đảm bảo an toàn và sạch sẽ. Trang bị đầy đủ các dụng cụ vệ sinh; thay thế các thiết bị vệ sinh không đảm bảo…; Có các khẩu hiệu truyền truyền học sinh trong công tác vệ sinh; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch,…  

 

x

 

 

x

   
 

3

 

3.5

Duy trì bảo quản, thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học, thiết kế đồ dùng dạy học sáng tạo, tham mưu với Phòng Giáo dục và Đào tạo mua bổ sung các thiết bị đã cũ hỏng.  

9/2022

 

9/2023

– Kế hoạch mua sắm thiết bị, dụng cụ dạy học năm học 2022-2023.  

 

x

 

 

x

   

 

 

3

 

3.6

Phát huy những mặt mạnh tích cực đã làm được nhà trường  cần  thường  xuyên cập nhật sách báo, tài liệu tham khảo qua nhiều hình thức như đặt báo Đội, giới thiệu tuyên truyền truy cập các trang báo điện tử.

Khuyến khích, sắp xếp thời gian cho học sinh đến thư viện đọc sách nhiều hơn.

Tiếp tục đầu tư cho thư viện để duy trì thư viện xuất sắc, giáo viên phối hợp với nhân viên thư viện tuyên truyền học sinh thường xuyên đến thư viện để đọc sách, báo.

 

9/2022

 

9/2023

–     Kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2022-2023.

–     Kế hoạch hoạt động thư viện hè 2023.

–  Sổ thống kê mượn , trả sách của các lớp,…

 

 

x

 

 

x

   
 

4

 

4.1

Tạo điều kiện cho Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tham mưu về kế hoạch tu bổ, bổ sung cơ sở vật chất của nhà trường để đảm bảo công tác duy trì trường chuẩn quốc

gia, tư vẫn hỗ trợ cho Ban đại

 

9/2022

 

9/2023

–    Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2022-2023.

–  Hồ sơ của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2022-2023

 

 

x

     

 

    diện cha mẹ học sinh trong việc ghi chép và lưu hồ sơ.              
 

4

 

4.2

Nhà trường chú trọng việc xây dựng quy chế phối hợp để triển khai thực hiện các hoạt cụ thể phong phú đa dạng và phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

Vào đầu năm học nhà trường tổ chức hội nghị để bàn và thống nhất nội dung hoạt động và phối hợp hoạt động, tăng cường hoạt động của các tổ chức đoàn thể như: Chi đoàn, Liên đội. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đầu tư về CSVC phục vụ công tác giảng dạy trong nhà trường.

 

9/2022

 

9/2023

–      Quy chế phối hợp với BGH; BCHCĐ năm học 2022-2023

–        Nghị quyết hội nghị CB,VC, NLĐ năm học 2022-2023

 

 

x

 

 

x

   
 

5

 

5.1

Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo  

 

9/2022

 

 

9/2023

– Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023.  

 

x

 

 

x

   

 

    , của nhà trường. Tích cực hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên, đẩy mạnh việc sáng tạo trong đổi mới phương pháp giảng dạy nhất là đối với giáo viên hợp đồng. Tích cực tham mưu với địa phương lựa chọn nội dung giáo dục phù hợp để xây dựng trong kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả.              
 

5

 

5.2

Nhà trường lập kế hoạch bồi dưỡng, hỗ trợ về chuyên môn cho giáo viên, tuyên truyền đến phụ huynh và cộng đồng nhằm hiểu hơn về cách đánh giá học sinh, quan tâm trân trọng những sáng kiến áp dụng hiệu quả, dành nhiều thời gian cho việc chấm sáng kiến cấp trường, giao cho Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và Ban thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện.  

 

9/2022

 

 

9/2023

– Kế hoạch Bồi dưỡng và hỗ trợ về chuyên môn cho giáo viên năm học 2022-2023  

 

x

 

 

x

   

 

 

5

 

5.3

Giáo viên tổng phụ trách Đội cần có kế hoạch cụ thể để hướng dẫn học sinh trong các câu lạc bộ sáng tạo trong hình thức tổ chức để thu hút các em học sinh tham gia. Nhà trường tiếp tục có kế hoạch tổ chức thêm các hoạt động với nhiều nội dung phong phú để học sinh có nhiều cơ hội tham gia trải nghiệm, được bày tỏ quan điểm, ý tưởng, được thể hiện, tự khẳng định bản thân, được tự đánh giá và đánh giá kết quả hoạt động của bản thân và của bạn bè, giao cho phó hiệu trưởng và giáo viên tổng phụ trách Đội giám sát việc thực hiện.  

 

9/2022

 

 

9/2023

– Kế hoạch tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ cho học sinh năm học 2022-2023  

 

x

 

 

x

   
 

5

 

5.4

Nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền tới các ban ngành đoàn thể địa phương và toàn thể phụ huynh học sinh về công tác phổ cập.  

 

9/2022

 

 

9/2023

–    Kế hoạch thực hiện công tác PCGD-XMC năm 2022-2023.

–    Kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu; Hỗ trợ học sinh chưa đạt chuẩn KTKN các môn học/HĐGD

năm học 2022-2023

 

 

x

 

 

x

   

 

    Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, dạy học sát đối tượng, áp dụng các kỹ thuật dạy học mới. Tăng cường phụ đạo học sinh chậm tiến, bồi dưỡng học sinh năng khiếu trong các tiết dạy nhằm duy trì vững chắc kết quả đã đạt được.

Tiếp tục phát huy sự sáng tạo, động viên khuyến khích hỗ trợ học sinh kịp thời.

             
 

5

 

5.5

Tăng cường gặp gỡ trao đổi với phụ huynh học sinh có con em chưa hoàn thành nội dung bài học để có biện pháp giáo dục phù hợp, các giáo viên cần có biện pháp hỗ trợ phù hợp với từng học sinh. Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm luôn quan tâm và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động các nhà hảo tâm,  

 

9/2022

 

 

9/2023

–     Sổ chủ nhiệm năm học 2022-2023;

–  Zalo nhóm lớp.

–  Phần mềm SMAS.

 

 

x

 

 

x

   

 

    các tổ chức ban ngành đoàn thể hỗ trợ kịp thời cho học sinh.              
  • KIẾN NGHỊ-ĐỀ XUẤT
  • Tiếp tục đầu tư cấp kinh phí cho nhà trường bổ sung CSVC, trang thiết bị dạy học.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch Cải tiến chất lượng năm học 2022-2023 của Trường Tiểu học Nam Hùng ./.

 

 

Nơi nhận:

–   Phòng GDĐT Nam Trực

–   Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG