BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ 2022-2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ  KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2022 – 2023

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HÙNG

1.Đặc điểm tình hình

I. Thuận lợi:

– Năm học 2022- 2023 là năm học thứ 9 thực hiện công tác Thanh tra, kiểm tra theo Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ, Thông tư số 39/2013/TT- BGD&ĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

– Trong những năm qua, trường tiểu học Nam Hùng đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của xã và huyện nhà. Quy mô, mạng lưới trường lớp ổn định; công tác đổi mới giáo dục được thực hiện từng bước vững chắc, các cuộc vận động và các phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu; chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh năng khiếu luôn nằm trong tốp giữa của huyện; cơ sở vật chất của nhà trường đáp ứng cơ bản yêu cầu dạy và học.

     Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tập trung các nguồn lực xây dựng thành công  trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, duy trì chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn , thư viện tiên tiến và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3.

 – Công tác kiểm tra của nhà trường trong nhiều năm qua hoạt động có nền nếp, hiệu quả, luôn hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

* Cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tổng toàn trường 26 đ/c chia ra như sau:

Ban giám hiệu: 2 đ/c

GV văn hoá: 15 đ/c

GV chuyên: 6 đ/c

Nhân viên : 2 đ/c

 

 

Thành phần

Tổng số

Biên chế

Hợp đồng

Trình độ chuyên môn

TC chính trị

Đảng viên

TC

ĐH

BGH

2

2

 

 

 

2

2

2

GVVH

15

15

 

 

2

13

0

9

GV chuyên

ÂN

1

1

 

1

 

 

 

 

MT

1

1

 

 

1

 

 

1

TD

2

2

 

 

1

1

 

1

Tin

1

1

 

 

 

1

 

1

TA

2

2

 

 

 

2

 

1

Nhân viên

KT

1

1

 

 

 

1

 

1

YT

1

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Khó khăn:

+ Nghiệp vụ công tác kiểm tra của đội ngũ tổ giáo vụ, thanh tra nhân dân chưa đồng đều.

+ Các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ nhà trường là GV đứng lớp nên thời gian dành cho hoạt động này còn hạn chế.2.Kết quả của công tác kiểm tra năm học 2022–2023

+ Qua kiểm tra, đánh giá đã  chỉ rõ những ưu khuyết điểm của từng bộ phận, cá nhân; đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học và việc tuân thủ các quy định của pháp luật về giáo dục; tìm ra các giải pháp khả thi để  nâng cao hiệu quả của công tác quản lý; củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục.

         + Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra hành chính, kiểm tra chuyên ngành, tăng cường chỉ đạo công tác tự kiểm tra trong nhà trường.

 + Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), phòng chống tham nhũng (PCTN) theo quy định của pháp luật.

 + Tăng cường phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra giải quyết KNTC, PCTN.

– Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã thành lập được Ban kiểm tra nội bộ trường học bao gồm BGH và các tổ trưởng chuyên môn.

Số TT Họ và tên Chức vụ Trình độ

chuyên môn

Nhiệm vụ
1 Mai Thị Thu Hà Hiệu trưởng Đại học Trưởng ban
2 Đặng Nhật Tân Phó hiệu trưởng Đại học Phó ban
3 Vũ Thị Mai TT Tổ 1      Đại học Thành viên
4 Phạm thị Thuỳ Mi TT Tổ 2+3 Đại học Thành viên
5 Nguyễn Thị Thuỳ TP  tổ 2+3 Đại học Thành viên
6 Vũ Thị Thủy TT Tổ 4+5 Đại học Thành viên
7 Phạm Thị Nhuần TP Tổ 4+5 Cao đẳng Thành viên

         2.2. Các nội dung  kiểm tra

  1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

Trong năm học, căn cứ vào các văn bản định hướng của của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và tình hình cụ thể của đơn vị, Hiệu trưởng  đã lên kế hoạch, tổ chức kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ và kiểm tra chuyên đề đối với giáo viên để công tác kiểm tra đạt hiệu quả cao nhất.

  1. Kiểm tra toàn diện

– Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

+ 100 % CBGV  có nhận thức tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị; việc chấp hành kỷ luật lao động.

+100 % CBGV  có  Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và người học.

– Việc thực hiện các quy định về chuyên môn nghiệp vụ theo hướng đổi mới:

+100 % CBGV  thực hiện tốt  chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, quy định về dạy thêm, học thêm.

+ 100 % CBGV  có Hồ sơ chuyên môn như  Kế hoạch dạy học, giáo án, các hồ sơ sổ sách có liên quan theo quy định.

+100 % CBGV  thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, gắn với đặc thù cấp học, tích hợp liên môn, gắn khoa học bộ môn với thực tiễn đời sống, đa dạng hóa việc tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp và định hướng hoạt động học cho người học; đổi mới KTĐG theo hướng đánh giá năng lực người học, bám sát định hướng đổi mới các kỳ thi của Sở, của Bộ.

+100 % GV   thực hành, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học; việc cải tiến, tu sửa các TBDH, tự làm đồ dùng, đồ chơi

+ 100 % CBGV  tham gia sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên.

Khi dự giờ, cán bộ kiểm tra đã  lập phiếu dự giờ, nhận xét giờ dạy theo quan điểm phân tích hiệu quả hoạt động học của người học; đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho người học của giáo viên về trình độ thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng, các năng lực, phẩm chất cần phát triển theo đặc thù tiết học, môn học, cấp học. Kết quả giảng dạy: Điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra; kết quả kiểm tra, khảo sát của cán bộ kiểm tra kết quả kiểm tra các lớp do giáo viên dạy so với chất lượng chung của khối lớp, toàn trường, .

– 100 % CBGV  Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác được giao: Thực hiện công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác.

  1. Kiểm tra chuyên đề 

100% các chuyên đề đều  được kiểm tra và đạt loại tốt

  1. Kiểm tra hoạt động của các tổ, nhóm chuyên môn, các bộ phận

100% các hoạt động của các tổ, nhóm chuyên mônvaf các bộ phận  đều  được kiểm tra và đạt loại tốt

  1. Kiểm tra hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh

Ban kiểm tra phối hợp với tổng phụ trách đội kiểm tra việc giáo dục toàn diện và việc tự rèn luyện của học sinh thông qua các đợt kiểm tra định kỳ, qua các kì khảo sát, qua hoạt động tập thể, qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động của Hội đồng tự quản hoạt động Đoàn, Đội, các Hội thi…..

  1. Tự kiểm tra công tác quản lý của người đứng đầu đơn vị

– Ban giám hiệu phối hợp các thành viên tổ kiểm tra tự kiểm tra việc xây dựng kế hoạch năm học của Hiệu trưởng, của các bộ phận; việc thực hiện kế hoạch các mặt giáo dục; công tác chính trị, tư tưởng nội bộ, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác quản lý, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phát triển đội ngũ; công tác chỉ đạo, quản lý hành chính, tài chính, tài sản; việc thiết lập, xây dựng hồ sơ, sổ sách và cập nhật, ghi chép, việc thực hiện công khai minh bạch theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ GD&ĐT; công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục; việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục; việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục…

– Tự kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, thực hiện việc đánh giá theo chuẩn đối với giáo viên, Hiệu trưởng

  1. Kiểm tra công tác giải quyết KNTC và PCTN

– Đã phối hợp kiểm tra việc  xây dựng sổ sách tiếp công dân, sổ theo dõi đơn thư KN, TC, ghi chép theo quy định.

 Như vậy công tác kiểm tra nội bộ trong năm học 2022-2023 của trường TH Nam Hùng đã thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra .

Kiểm tra toàn diện: 7/22 GV đạt loại tốt 100%

Kiểm tra chuyên đề: 16/22 GV đạt loại tốt 100%

Kết quả  kiểm tra toàn diện và chuyên đề

Năm học 2022-2023

Thời gian Họ tên người được kiểm tra Người kiểm tra Nội dung kiểm tra Ngày KT KQ KT Ghi chú
Tháng 9/2022 Vũ Thị Hằng Đ/c Mi CĐ dạy môn toán 3 20/9/2022 Tốt  
Đỗ thị Thắm Đ/C Thuỷ Toàn diện 23/9/2022 Tốt  
Vũ Thị Mai Đ/c Tân CĐ môn TV 1 30/9/2022 Tốt  
Vũ Thị Thuỷ đ/c Nhuần CĐ dạy môn TV 5 30/9/2022 Tốt  
Tháng 10+11/2022 Ngô Thị Hoài Đ/c Mai CĐ môn GDTC 1 7/10/2022 Tốt  
Phạm Thị Thanh Đ/c Tân Toàn diện 14/10/2022 Tốt  
Nguyễn thị Thuỳ Đ/c Mi CĐ dạy môn TV 3 21/10/2022 Tốt  
Bùi Thị Tâm Đ/c Mai Toàn diện 4/11/2022 Tốt  
Tháng 12/2022 Trần Thị Thu Trang Đ/c Thuỳ CĐ dạy môn Toán 3 2/12/2022 Tốt  
Vũ thị Thu Hường Đ/cNhuần Toàn diện 6/12/2022 Tốt  
Phạm Thị Nhuần Đ/c Thuỷ CĐ dạy môn TV 4 8/12/2022 Tốt  
Vũ T. P. Thanh Đ/c Thuỷ CĐ đánh giá HS 14/12/2022 Tốt  
Ngô Thị Nga Đ/c Thuỷ CĐ dạy môn TV 5 23/12/2022 Tốt  
Tháng 1+2/2023 Phạm Thị Thuỳ Đ/c Tân Toàn diện 6/1/2023 Tốt  
Đoàn Thị Huệ Đ/c Mi CĐ đánh giá16/22 HS 11/1/2023 Tốt  
Đặng Thị Hương Đ/cThuỷ CĐ dạy môn NN 5 13/1/2023 Tốt  
Phạm Thị Thuỳ Mi Đ/c Tân Toàn diện 15/2/2023 Tốt  
Nguyễn Thu Hoà Đ/c Mi CĐ dạy môn Toán 2 17/2/2023 Tốt  
Trịnh Hồng Loan Đ/C  Mai CĐ đánh giá HS 24/2/2022 Tốt  
Tháng 3+4/2023 Đoàn Thị Linh Đ/c Tân Toàn diện 3/3/2022 Tốt  
Đoàn Hồng Mây Đ/cThuỷ CĐ dạy môn NN 5 10/3/2023 Tốt  
Phùng mạnh Cường Đ/cThuỷ CĐ dạy môn MT 5 4/4/2023 Tốt  

                                                                                                Hiệu trưởng

          

 

                                                                                                   Mai Thị Thu Hà