Kết quả thi đua

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG
  NĂM HỌC 2015-2016  
  Trường tiểu học Nam Hùng  
STT Ho tên chức vụ danh hiệu ghi chú
1 Mai Thị Thu Hà Hiệu trưởng CSTĐ  
2 Đặng Nhật Tân Phó hiệu trưởng LĐTT  
3 Nguyễn Thị Lành Kế toán CSTĐ  
4 Đặng Thị The GV lớp 1 LĐTT  
5 Vũ thỊ Thủy GV lớp 1 LĐTT  
6 Nguyễn Thị Thùy GV lớp 1 LĐTT  
7 Trần thị Na GV lớp 2 giấy khen UBNDH  
8 Đỗ thị phượng GV lớp 2 LĐTT  
9 Trần Thu Trang GV lớp 2 LĐTT  
10 Vũ Thị Hằng GV lớp 3 CSTĐ  
11 Phạm thị Thùy GV lớp 3 LĐTT  
12 Đoàn thị Lụa GV lớp 3 giấy khen UBNDH  
13 Nguyễn thu Hòa GV lớp 3 LĐTT  
14 Phạm Thị Nhuần GV lớp 4 LĐTT  
15 Nguyễn Thị Huệ GV lớp 4 LĐTT  
16 Ngô Thị Nga GV lớp 4 LĐTT  
17 Ngô Thị Thắm GV lớp 5 LĐTT  
18 Vũ thị Mai GV lớp 5 LĐTT  
19 Đỗ Thị Thắm GV lớp 5 CSTĐ  
20 Trịnh Hồng Loan GV âm nhạc    
21 Cao Thị Xuân GV âm nhạc giấy khen tỉnh đoàn  
22 Đặng Thị Hương GVNN LĐTT  
23 Đoàn Thị Mây GVNN giấy khen UBNDH  
24 Vũ Phương Thanh GV tin LĐTT  
25 Đoàn Thị Huệ GV TD LĐTT  
26 Ngô Thị Hoài GV TD LĐTT  
27 Đoàn thị Phương GV lớp 5 LĐTT  
28 Đoàn thị Trang VP LĐTT  
29 Phạm Thị tuyết GV lớp 1 LĐTT