LỊCH TRỰC HÈ NĂM 2019

PHÂN CÔNG TRỰC HÈ 2018

     Trường tiểu học Nam Hùng

 

STT  Họ và tên GV Ngày trực GH-VP Ghi chú
1 Đặng Thị The

Nguyễn Thu Hòa

 

Ngày1,2/6 Hà-Lành Mọi liên hệ xin liên lạc với bác bảo vệ  điện thoại 0972503098
2 Vũ Thị Thủy

Cao Thị Xuân

 

Ngày 3.4/6 Tân-Hà  
3 Ngô Thị Hoài

Đoàn Hồng Mây

 

Ngày 5,6/6 Tân-Lành  
4 Đỗ thị Phượng

Đoàn thị Huệ

 

Ngày7,8/6 Hà-Lành  
5 Trần Thị Thu Trang

Vũ Thị Hằng

 

Ngày 9,10/6 Tân-Hà  
6 Phạm Thị Nhuần

Nguyễn Thị Huệ

 

Ngày 11,12/6 Tân-Lành  
7 Phùng Mạnh Cường

Ngô Thị Nga

 

Ngày 13,14/6 Hà-Lành  
8 Ngô Thị Thắm

Vũ Thị Mai

 

Ngày 15,16/6 Tân-Hà  
9 Nguyễn  Thị Thùy

Vũ Nguyệt Hà

 

Ngày 17,18/6 Tân-Lành  
10 Phạm Thị Thùy

Đặng Thị Hương

 

Ngày 19,20/6 Hà-Lành  
11 Vũ Thị phương Thanh

Phạm Thùy Mi

Ngày 21,22/6 Tân-Hà  
12 Bùi thị Tâm

Trịnh Thị H. Loan

Ngày 23,24/6 Hà-Lành  
13 Đặng Thị The

Nguyễn Thu Hòa

 

Ngày 25,26/6 Tân-Hà  
14 Vũ Thị Thủy

Cao Thị Xuân

 

Ngày 27,28/6 Tân-Lành  
15 Ngô Thị Hoài

Đoàn Hồng Mây

 

Ngày 29,30/6 Hà-Lành  
16 Đỗ Thị Phượng 

Đoàn thị Huệ

 

Ngày 1,2/7 Hà-Lành  
17 Trần thị  Thu Trang

Vũ Thị Hằng

 

Ngày 3,4/7 Tân-Hà  
18  

Phạm Thị NhuầnNguyễn Thị Huệ

Ngày 5,6/7 Tân-Lành  
19 Phùng Mạnh Cường

Ngô thị  Nga

 

Ngày 7,8/7 Hà-Lành  
20 Ngô Thị Thắm

Vũ Thị Mai

 

Ngày 9,10/7 Tân-Hà  
21 Nguyễn  Thị Thùy

Vũ Nguyệt Hà

 

Ngày 11,12/7 Tân-Lành  
22 Phạm Thị Thùy

Đặng Thị Hương

 

Ngày 13,14/7 Hà-Lành  

                                          

                                                            Nam Hùng, ngày 25 tháng 5 năm 2018

 

                                                                             Hiệu trưởng