STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

01/07/2015

Ban hành qui định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trong trường Tiểu học

2

01/07/2015

Quy định Đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

3

01/07/2015

Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học

4

01/07/2015

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

5

01/01/2015

Hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT